Samenwerken aan Riviernatuur

Super schoon of schoon genoeg?

In Nederland kan je niet om het water, waaronder de rivieren, heen. Maar wist je dat menselijk ingrijpen de natuurlijke staat van ons water enorm heeft veranderd? Van brede vaargeulen tot dammen en dijken die de rivier binnen de perken houden. De rivier is steeds minder natuurlijk geworden. Op veel plekken is de overgang van land naar water verdwenen. Hierdoor neemt de biodiversiteit af, wat op zijn beurt gevolgen heeft op onze leefomgeving. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is een van de programma’s die helpen de natuur in onze rivieren, meren, plassen, kanalen en beken te herstellen. 

De rivier moet weer een goed leefgebied worden voor planten en dieren. Rijkswaterstaat heeft de taak gekregen om dit te herstellen en de biodiversiteit te stimuleren. Dit gebeurt  langs de grote rivieren van Nederland: de Maas, Waal, IJssel en Nederrijn-Lek. Dit doen ze door maatregelen te nemen die passen bij de riviernatuur. Bijvoorbeeld het aanleggen van rivierhout, geulen en natuurvriendelijke oevers in de uiterwaarden. Door alle maatregelen krijgen de natuur en de rivier weer ruimte. Daardoor keren specifieke waterplanten, waterinsecten en vissen, zoals de winde en kopvoorn terug en breiden zich uit.

Om het tij te keren werkt Rijkswaterstaat met Staatsbosbeheer, waterschappen en andere overheden aan het herstellen van de riviernatuur. De maatregelen die worden uitgevoerd in de uiterwaarden, kunnen – figuurlijk – in de achtertuin van omwonenden liggen. Daarom wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met lokale belangen.

BBK/Door Vriendschap Sterker verwierf de opdracht om voor Rijkswaterstaat de communicatie te ontwikkelen voor de realisatiefase van het project in Oost-Nederland. Het gaat om stakeholdermanagement, omgevingscommunicatie, campagne ontwikkelen (waaronder messagehouse), website en webredactie.

Om omwonenden en geïnteresseerden op de hoogte te houden en te betrekken, communiceren we via de publiekswebsite www.samenwerkenaanriviernatuur.nl. Om te bepalen welke maatregelen in een gebied passen, hebben we de kennis nodig van de mensen die zich verbonden voelen met het gebeid. Zo zoeken we samen naar de best passende oplossingen en draagvlak. Samenwerken aan Riviernatuur informeert geïnteresseerden en nodigt alle betrokkenen uit om mee te denken, suggesties te doen en ideeën in te brengen.

BBK/Door Vriendschap Sterk bedacht het communicatieconcept voor Samenwerken aan Riviernatuur. Het concept is geïnspireerd op oude schoolplaten. Op die platen zijn dieren en planten afgebeeld die in én rondom de rivier leven. Het visualiseert de rijkdom aan soorten en het ecosysteem. Met dit concept geven we mensen een kijkje in de prachtige en kwetsbare riviernatuur. Het concept schets een ideaalbeeld van hoe een natuurlijke rivier vol leven er weer uit moet komen te zien. Door het uitvoeren van de Kaderrichtlijn Water maatregelen proberen we van de droombeelden, de realiteit te maken. Zo werken we samen aan het herstellen van de riviernatuur.

Meer weten? Kijk dan snel op www.samenwerkenaanriviernatuur.nl